prawo rodzinne poznań

Mediacja w sprawie o rozwód – jak wygląda?

Posted by | Bez kategorii | No Comments

Kiedy małżeństwo dotyka nierozwiązalny (według nich) kryzys dochodzi do spraw rozwodowych. Zdarza się jednak, że w jego trakcie Sąd decyduje, aby para małżeńska została skierowana na tzw. mediacje. Mediacja jest specjalistycznym procesem, którego celem jest załagodzenie konfliktu między zwaśnionymi stronami. Mediacje małżeńskie są ostatecznym rozwiązaniem mającym uratować dane małżeństwo. Read More

prawo rodzinne poznań

Alimenty a pełnoletność dziecka

Posted by | Bez kategorii | No Comments

Dzisiejsze prawo mówi, że dziecko, które ukończy 18 lat wciąż jest uprawnione do uzyskiwania alimentów. Rodzic, który jest zobowiązany do płacenia alimentów swojemu dziecku musi to robić do momentu, kiedy ów dziecko będzie już w stanie utrzymać się samodzielnie. Jak to jednak wygląda od strony praktycznej? Komu należy płacić alimenty po uzyskaniu przez dziecko pełnoletności? Jemu bezpośrednio, czy może drugiemu rodzicowi? Read More

prawo cywilne poznań

Kiedy w prawie pracy stosuje się prawo cywilne?

Posted by | Bez kategorii | No Comments

Prawo cywilne znajduje zastosowanie również w prawie pracy. Dotyczy to spraw, które nie zostały unormowane przez kodeks pracy. Luki w przepisach uniemożliwiają standardowe rozpatrzenie sprawy. Tylko w takim przypadku można wykorzystać zasady prawa cywilnego. Mowa tutaj o wyjątkowych sytuacjach, które w pierwszej kolejności muszą zostać prawidłowo ocenione przez osobę posiadającą niezbędną wiedzę. Read More

sprawy majątkowe poznań

Sprawy majątkowe, w których powinieneś się orientować

Posted by | Bez kategorii | No Comments

Prawie każdy z nas posiada jakiś majątek – większy bądź mniejszy, ale jednak. To też zależy od wieku, który ma na to znaczący wpływ. Najczęściej jest to mieszkanie, samochód, działka. Zaliczyć tu można także wartości niematerialne. Wszyscy z reguły dążą do tego, aby zgromadzić jak najwięcej w jak najkrótszym czasie, by też zabezpieczyć swój byt i przyszłość rodziny. Wszystko jest w porządku, póki sprawy rodzinne również mają się dobrze. Kiedy zaś powstaje konflikt lub pojawiają się inne okoliczności, w myślach małżonków gromadzi się mnóstwo pytań i wątpliwości właśnie związanych ze sprawami majątkowymi. Warto nieco pogłębić wiedzę w tym zakresie, aby wiedzieć, jak się zachować w zaistniałej sytuacji. Read More

Jak uchronić się przed długami spadkowymi?

Posted by | Bez kategorii | No Comments

Wiele osób cieszy się z otrzymanego spadku. Dodatkowy zastrzyk gotówki lub dziedziczenie innych dóbr materialnych, to miły gest ze strony osoby zmarłej. Niestety zdarza się i tak, że spadek jest zadłużony, a w świetle przepisów spadkobierca dziedziczy nie tylko dobra materialne z korzyścią, ale i te, które mogłyby przysporzyć mu kłopotów finansowych. W artykule odpowiemy na pytanie, co zrobić, by uchronić siebie i swoje potomstwo od długów spadkowych.

Odpowiedzialność nieletnich za długi odziedziczone to jeden z głośniejszych tematów w ostatnich lat i bardzo często dla osób postronnych pozostaje niezrozumiały do czasu, kiedy otrzymują wezwanie do uregulowania należytych płatności.

W świetle przepisów z art. 1012 Kodeksu cywilnego „Spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek odrzucić”. Ponadto według art. 1025 Kodeksu cywilnego „§ 1. Oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. § 2. Brak oświadczenia spadkobiercy w terminie określonym w § 1. jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.”

Co oznacza przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza?

Wskazane akty prawne jednoznacznie wskazują, że najgorszym z możliwych scenariuszy jest brak jakiejkolwiek reakcji na otrzymany spadek, ponieważ brak odpowiedzi w świetle obowiązującego prawa określane jest jako przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Oznacza, to że spadkobierca odpowiada za wartość równoznaczna z pozostawionymi dobrodziejstwami, które pozostawiła po sobie osoba zmarła.

Mimo iż jest to zabezpieczenie dla spadkobiercy, to przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza wciąż budzi wiele uzasadnionych problemów. W tej sytuacji bardzo często polecane jest oświadczenie, w którym spadkobierca jednoznacznie odrzuca spadek.

Odrzucenie spadku

Art. 1020 Kodeksu cywilnego określa „Spadkobierca, który spadek odrzucił, zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku”. Jednakże nie należy zapominać o krewnych, którzy również dziedziczą spadek czyli dzieciach. W chwili uzyskania pełnoletności wszystkie długi wynikające z dziedziczenia przechodzą automatycznie na nich, które dopiero w chwili uzyskania pełnoletności mają pełną zdolność do czynności prawnych. By dopełnić formalności i zabezpieczyć interesy dziecka należy złożyć stosowne oświadczenie w ich imieniu. W kwestii dziedziczenia i odrzucenia spadku najlepiej udać się do dobrego prawnika od spraw rodzinnych, ponieważ wówczas uzyskamy rzeczowe instrukcje.

Małżeństwo z cudzoziemcem – czy Polak może rozwieść się z cudzoziemcem w Polsce?

Posted by | Bez kategorii | No Comments

Coraz więcej par postanawia zawrzeć związek z obcokrajowcem. W związku z tym pojawiają się uzasadnione pytania dotyczące formalności w przypadku ewentualnego rozwodu. Decyzja ta może być związana choćby z chęcią powrotu do kraju ojczystego. Bardzo często trudno jest odnaleźć się w nowej roli małżeńskiej i nowym państwie. Zazwyczaj Polak poszukuje rozwiązań w swojej ojczyźnie z uwagi na koszty oraz ufność w stosunku do polskich urzędników. Jak wygląda rozwód Polaka z cudzoziemcem od strony prawnej? A artykule kilka istotnych faktów.

Kiedy można rozwiązać małżeństwo z cudzoziemcem w Polsce?

Według Kodeksu Prawa Cywilnego do sytuacji może dojść wówczas, gdy:

– oboje małżonkowie mieszkali na terenie kraju, jednakże wspólnym zamieszkaniem nie musi być jedno mieszkanie i miasto, a wyłącznie obszar państwa,
– jeden z małżonków wyjechał za granicę, natomiast drugiego miejscem zamieszkania lub pobytu jest Polska,
– małżonek wnoszący pozew o rozwód co najmniej od roku zamieszkuje w Polsce
– małżonek będący powodem ma obywatelstwo polskie co najmniej 6 miesięcy i zamieszkuje na terenie Polski

W powyższych sytuacjach dochodzi do tak zwanej fakultatywnej właściwości sądu polskiego, co w praktyce oznacza, że rozwód mimo iż może być przeprowadzony poza granicami kraju, to w uzasadnionych przypadkach może zapaść decyzja o przeprowadzeniu rozwodu w Polsce.

Co zrobić gdy małżonkowie złożą pozew o rozwód w obu państwach?

W czasie gdy małżonkowie złożą odpowiednie dokumenty w sądzie w kraju i za granicą istotny jest czas. W chwili podjęcia decyzji, gdzie zostanie przeprowadzony rozwód sędzia weźmie pod uwagę datę złożenia pozwu, a tym samym, kiedy rozpoczęło się postępowanie w sprawie rozwodu.

Czy obcokrajowiec musi stawić się na sprawie rozwodowej?

W Polskim prawie respektowane jest wysłuchanie obu stron postępowania. W szczególności właściwość ta dotyczy osoby, która składa pozew o rozwód. Jeśli jednak współmałżonek przebywa za granicą może być wysłuchany przed właściwym sądem lub polskim konsulem.

Podsumowanie

– Polacy z obcokrajowcami mogą rozwieść się na terenie kraju w uzasadnionych przypadkach nawet jeśli Polak na stałe mieszka na terenie innego kraju
– rozwód w Polsce jest korzystniejszy pod wieloma względami
– pozew o rozwód w polskim sądzie należy złożyć przed małżonkiem, który jest obcokrajowcem. W przeciwnym razie postępowanie będzie toczyć się poza Polską.
– zgodnie z prawem obcokrajowiec nie musi stawić się na rozprawie rozwodowej jeśli miejscem stałego zamieszkania jest inne państwo.

Kiedy można ubiegać się o alimenty od małżonka?

Posted by | Bez kategorii | No Comments

Według prawa alimenty nie są zarezerwowane wyłącznie dla dzieci, również współmałżonek może wnioskować o wypłatę comiesięcznych alimentów, jednakże nie w każdej sytuacji jest to możliwe. O sprawie dotyczącej alimentów przyznawanych na małżonka decydują przepisy prawa rodzinnego i opiekuńczego w sytuacji kiedy:

 • Małżonek w wyniku rozpadu małżeństwa żyje w niedostatku. Stan nie jest dokładnie przedstawiony, jednakże można wnioskować, że chodzi o najważniejsze potrzeby.
 • Małżonek nie ponosi wyłącznej winy za rozpad małżeństwa. Przykładowo mąż nie może ubiegać się o alimenty od żony, jeśli do rozwodu doszło z jego winy, co jest orzeczone uprawomocnionym wyrokiem. W sytuacji, kiedy wyrok został orzeczony z winy obu małżonków lub bez orzeczenia o winie, wówczas małżonek ma prawo o ubieganie się o alimenty od współmałżonka (o ile istnieją co do tego uzasadnione przesłanki).
 • Małżonek, który przez sąd nie został obciążony winą za rozpad małżeństwa, ale jego sytuacja materialna diametralnie uległa pogorszeniu wówczas istnieje możliwość ubiegania się o orzeczenie alimentów winnego małżonka na rzecz niewinnego. W tej sytuacji pogorszenie stanu materialnego nie musi być związane wyłącznie z niedostatkiem.

Ponadto warto wiedzieć, że zasądzone alimenty mogą wygasnąć w sytuacji, kiedy małżonek otrzymujący alimenty ponownie wstąpi w związek małżeński.

Żądanie alimentów o rozwód z orzekaniem o winie

Dla wielu małżonków toczący się rozwód jest obciążeniem psychicznym i fizycznym, szczególnie jeśli sytuacja jest nagła. Nierzadko małżonkowie godzą się na rozwód bez orzekania o winie, ponieważ liczą na szybsze załatwienie wszystkich formalności i zakończenie bolesnego rozdziału w życiu. W związku z powyższymi punktami warto jednak mieć na uwadze, że w sytuacji orzeczenia winy za rozwód jednego z małżonków druga strona może ubiegać się o roszczenia alimentacyjne w szerszym zakresie, stąd tak istotna jest decyzja o orzeczeniu o winie rozkładu pożycia małżeńskiego.

Jaki okres wypowiedzenia przy umowie prace?

Posted by | Bez kategorii | No Comments

Okres wypowiedzenia na podstawie umowy o prace jest zagwarantowany Kodeksem Pracy i dotyczy zarówno pracownika, jak i pracodawcy. Jego długość jest uzależniona od rodzaju zawartej umowy, stażu oraz ewentualnych informacji dodatkowych ustalanych indywidualnie. W artykule kilka istotnych kwestii z punktu widzenia prawnego, które często stanowią obawy dla jednej i drugiej strony.

Czym jest wypowiedzenie umowy?

Proces wypowiedzenia umowy to działanie zmierzające do rozwiązania umowy o pracę i obowiązuje w czasie umowy zawartej na dłużej niż 6 miesięcy. Zazwyczaj respektowaną formą wypowiedzenia jest sporządzenie dokumentu w formie pisemnej, jednakże finalnie strona powinna wybrać taki sposób poinformowania drugiej strony, by dokument dotarł do zainteresowanego, np. e-mailem, listem, faksem. Okres wypowiedzenia jest uzależniony od stażu pracy. Analogicznie im wyższy tym dłuższy czas wypowiedzenia. W praktyce różnice wahają się między 2 tygodniami do nawet 3 miesięcy.

Jak obliczyć czas wypowiedzenia?

Okres wypowiedzenia jest uwarunkowany zapisem oraz rodzajem zawartej umowy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 36 § 1 Kodeksu pracy) okres wypowiedzenia zawartej na czas określony i nieokreślony wynosi:

 • 2 tygodnie w sytuacji, kiedy pracownik jest zatrudniony krócej niż 6 miesięcy
 • 1 miesiąc w przypadku zatrudnienia co najmniej 6 miesięcy
 • 3 miesiące wówczas gdy zatrudnienie wynosi co najmniej 3 lata.

Podane wartości dotyczą łącznej sumy zatrudnienia. Wartości stażu pracy (okresu zatrudnienia) sumują się, oznacza to, że istotny jest również okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy oraz czas poświęcony na naukę.

 • zasadnicza lub inna równorzędna szkoła zawodowa – 3 lata
 • średnia szkoła zawodowa – 5 lat
 • średnia szkoła zawodowa dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat
 • średnia szkoła ogólnokształcąca – 4 lata
 • szkoła policealna – 6 lat
 • szkoła wyższa – 8 lat

Istotne są tylko okresy ukończonego etapu nauki, które nie sumują się. Przykładowo osoba po ukończeniu liceum i studiach wyższych ma 8 lat stażu, a nie 12, natomiast osoba pracująca i studiująca jednocześnie wylicza okres stażu na podstawie jednej wartości, która jest korzystniejsza z punktu wiedzenia długości.

Okres wypowiedzenia a umowa próbna

Okres wypowiedzenia możne również być określony w umowie na okres próbny. Zazwyczaj wynosi od 3 dni roboczych do 2 tygodni, a jego długość jest uzależniona od długości umowy na okres próbny. W przypadku umowy na zastępstwo okres wypowiedzenia jest stały – 3 dni.

Jakie prawa ma pracownik w czasie okresu wypowiedzenia?

Okres wypowiedzenia nie zmienia praw i obowiązków pracownika. Podobnie jak podczas stosunku pracy (czyli w czasie obowiązującej umowy) pracownik ma prawo do zachowania czasu pracy, przerw, urlopów, zwolnień lekarskich. W sytuacji kiedy pracownik odmawia któregoś z powyższych aspektów pracownik ma prawo powołać się na kodeks pracy lub skierować sprawę do sądu. Jak również w wówczas, gdy mamy podejrzenia złamania prawa, warto skonsultować się z profesjonalistami. Pomoc prawna w kancelarii pozwoli rozwiać wszelkie wątpliwości.