Usługi prawne w Poznaniu

 

Kancelaria Adwokacka zajmuje się świadczeniem kompleksowej pomocy prawnej osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym, a także organizacjom pożytku publicznego. Kancelaria udziela pisemnych i ustnych porad prawnych, sporządza opinie prawne, przygotowuje umowy, statuty i inne dokumenty, prowadzi negocjacje i mediacje, w tym, w charakterze mediatora, ale przede wszystkim reprezentuje Klienta przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, organami administracji publicznej i innymi instytucjami. Jeżeli chodzi o rozwód, podział majątku czy tez sprawy rodzinne, majątkowe oraz cywilne w Poznaniu, z pietyzmem i zaangażowaniem pomagamy w celu uzyskania pomyślności dla Klientów.

Kancelaria specjalizuje się w następujących kategoriach spraw:

1. Sprawy cywilne – między innymi: postępowania o podział majątku, o zniesienie współwłasności, rozliczenia nakładów i pożytków, o zapłatę, o odszkodowania (błędy medyczne, komunikacyjne, ubezpieczeniowe, związane z utraconymi korzyściami itp.,), o służebności (w tym przesyłu), o uregulowanie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, o unieważnienie lub bezskuteczność umów cywilnoprawnych, o ustalenie, o posiadanie, sprawy związane z prawem własności, związane z naruszeniami dóbr osobistych.

2. Sprawy spadkowe – między innymi: postępowania o stwierdzenie nabycia spadku, kwestionowanie ważności testamentu, o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia, umowy dotyczące spadku, o podziały masy spadkowej.

3. Sprawy rodzinne – między innymi: postępowania o rozwód i separację, o podział majątku dorobkowego, o ustalanie renty alimentacyjnej i jej wysokość, o ustalanie ojcostwa i macierzyństwa, wykonywanie władzy rodzicielskiej, ograniczanie i pozbawianie tej władzy, o ustalanie kontaktów z małoletnimi dziećmi (w tym kontaktów dalszych wstępnych), o ustalanie planów rodzicielskich nad małoletnimi dziećmi, o przysposobienie, rozporządzanie majątkiem małoletnich dzieci, sprawy związane z Konwencją Haską, o ubezwłasnowolnienia.

4. Sprawy gospodarcze – między innymi: o zapłatę, o odszkodowanie, związane z realizacją umów, współpracą gospodarczą, związane z opłatami tantiem na rzecz OZZ, z naruszeniami zasady konkurencyjności, związane z zakładaniem spółek prawa handlowego i bieżącym działaniem spółki.

5. Sprawy związane z nieruchomościami – między innymi: ustalanie i badanie stanu prawnego nieruchomości (due dilligence), regulacja stanu prawnego nieruchomości, uregulowanie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, negocjacje dotyczące sprzedaży lub nabycia nieruchomości, opracowywanie umów związanych z nieruchomościami (umowy najmu, dzierżawy, użyczenia itp.), sprawy o eksmisję, o odszkodowania, o zasiedzenie, o posiadanie.

6. Sprawy związane z prawem turystycznym – między innymi: o odszkodowanie z tytułu imprezy turystycznej, wyjazdu turystycznego, zaginięcia bagażu, opóźnienia wyjazdu.

7. Sprawy związane z ochroną środowiska, prawem wodnym, prawem łowieckim – między innymi: sprawy związane z gospodarką odpadami, uzyskaniem decyzji środowiskowej, poborem i odprowadzaniem ścieków, naruszeniami prawa ochrony środowiska, sprawy związane z korzystaniem z wód, prawem własności wód, sprawy o odszkodowania z tytułu szkód łowieckich.

8. Sprawy egzekucyjne i zabezpieczające, w tym związane z nadaniem europejskiej klauzuli wykonalności polskiemu tytułowi egzekucyjnemu.

9. Sprawy administracyjne.

10. Sprawy karne – między innymi reprezentacja pokrzywdzonych w postępowaniach karnych.

sprawy majątkowe poznań