Naruszenie dóbr osobistych – jak dochodzić ich ochrony? - Edyta Wojciechowska

Posted by | 07 lutego, 2019 | Bez kategorii | No Comments
prawo cywilne poznań

Naruszenie dóbr osobistych to szczególny przypadek, jeśli chodzi o kwestie prawne. Dobra osobiste, przynależne każdemu człowiekowi, podlegają ochronie, co wynika z kodeksu cywilnego. Czym jednak są dobra osobiste? I jak dochodzić ich ochrony? Oto kilka najważniejszych informacji o ochronie dóbr osobistych.

Czym są dobra osobiste?

Dobra osobiste nierozerwalnie związane są z człowiekiem. Trudno jednak wymienić sztywny katalog dóbr osobistych. Również w Kodeksie cywilnym wymienione zostały jedynie niektóre aspekty, które wiążą się z dobrami osobistymi każdego człowieka. Są to między innymi: zdrowie, swoboda sumienia, wolność, wizerunek, tajemnica korespondencji, twórczość artystyczna czy naukowa. Wciąż jednak definiowane są nowe aspekty, które wiążą się z dobrami osobistymi nierozerwalnie związanymi z człowiekiem. Ważny jest tutaj aspekt niematerialny dóbr osobistych i powszechne uznanie ich przez społeczeństwo. Co istotne, dobra osobiste nie tylko dotyczą osób fizycznych, ale też osób prawnych.

Naruszenie dobór osobistych

Naruszenie dóbr osobistych to przypadek, który podlega środkom ochrony przewidzianym w Kodeksie cywilnym. Istnieją jednak przesłanki, które muszą łącznie być spełnione, aby dochodzić ochrony dóbr osobistych. Są to: istnienie dobra osobistego, zagrożenie lub też naruszenie dobra osobistego oraz bezprawność danego zagrożenia lub naruszenia. Co ważne, w przypadku procesu cywilnego, to właśnie na powodzie spoczywa obowiązek wykazania dwóch pierwszych przesłanek. W przypadku przesłanki trzeciej, istnieje domniemanie bezprawności, dlatego to pozwany, w ramach obrony, może próbować udowodnić, że nie działał bezprawnie.

Dochodzenie ochrony dóbr osobistych

Środki ochrony dóbr osobistych podzielić można na dwa rodzaje: majątkowe oraz niemajątkowe środki ochrony dóbr osobistych. Z kolei charakter naruszenia dóbr osobistych może przyczynić się zarówno do szkody majątkowej, jak i niemajątkowej. Majątkowe środki ochrony dóbr osobistych przewidują wówczas odszkodowanie za szkodę majątkową oraz zadośćuczynienie pieniężne za szkodę niemajątkową. W przypadku szkody majątkowej można więc żądać jej naprawienia w postaci odszkodowania. Z kolei zadośćuczynienie pieniężne również jest możliwe w przypadku szkód, które nie mają majątkowego charakteru. Co ważne, zadośćuczynienie pieniężne może być również żądane na wskazany przez powoda cel społeczny.

Niemajątkowe środki ochrony dóbr osobistych to z kolei: roszczenie o zaniechanie, powództwo o ustalenie oraz roszczenie o usunięcie skutków naruszenia. W przypadku roszczenia o zaniechanie, należy wykazać konkretne czynności, które muszą zostać zaniechane. Roszczenie to można wystosować zarówno, gdy dobra osobiste zostały zagrożone, jak też naruszone. Powództwo o ustalenie pozwala określić, że dane dobro osobiste przysługuje powodowi lub też czy zostało zagrożone bądź naruszone. Usunięcie skutków naruszenia dobra osobistego to z kolei roszczenie wobec osoby naruszającej dobra osobiste, o możliwie najszersze działania w zakresie usunięcia wynikających z niego skutków.

W przypadku chęci dochodzenia ochrony swoich praw osobistych, warto jest skorzystać z fachowej pomocy prawnej. W zakres specjalizacji naszej kancelarii wchodzi prawo cywilne, a nasze usługi oferujemy na terenie miasta Poznań. Biorąc pod uwagę, że każdy przypadek naruszenia dóbr osobistych jest inny, sięgnięcie po fachową pomoc pozwala skorzystać z możliwie jak najkorzystniejszych rozwiązań w zakresie dochodzenia ochrony dóbr osobistych.