Umowa najmu – na czym polega i z czego się składa? - Edyta Wojciechowska

Posted by | 22 marca, 2019 | Bez kategorii | No Comments
dobry adwokat od spraw cywilnych poznań

Umowa najmu lokalu jest to rodzaj umowy, która dotyczy warunków, oraz zasad odpłatnego wynajęcia danego lokalu najemcy, przez osobę wynajmującą. Wszelkie kwestie, które dotyczą tego rodzaju umów, oraz ewentualnych, związanych z nimi sporów regulowane są przez Kodeks Cywilny. Umowa najmu musi najczęściej przybrać formę pisemną.

Co musi zawierać umowa najmu?

Treść umowy najmu jest regulowana przez odpowiednie regulacje Kodeksu Cywilnego, jednak oprócz zapisów obowiązkowych, mogą się w niej znaleźć również zapisy dodatkowe, dowolnie wybrane przez strony umowy. Do zapisów umowy które są obowiązkowe i bez których umowa nie jest ważna należą:

1. Informacja o stronach umowy i ich dane osobowe. Powinny się tu znaleźć dane umożliwiające identyfikację stron, takie jak imię, nazwisko, adres stałego zameldowania, numer PESEL i numer dowodu tożsamości.

2. Informacja o przedmiocie umowy, to znaczy opis lokalu, jego adres i wszelkie inne, niezbędne, dotyczące go dane. Ta informacja dotyczy przedmiotu umowy, a więc jest to najbardziej kluczowa. Powinien być tu opisany metraż lokalu, oraz wyposażenie, które jest jego częścią. Popularną praktyką jest sporządzenie załącznika do umowy, inwentaryzującego całe znajdujące się w lokalu wyposażenie i opisującego jego stan.

3. Czas trwania umowy oraz zasady dotyczące jej wypowiedzenia. Umowa może być zawierana również na czas nieokreślony. W takim wypadku odpowiedni zapis powinien również się w niej znaleźć. Umowa powinna opisywać sposób i termin wypowiadania umowy oraz obowiązki stron z tym związane.

4. Wysokość czynszu i zasady dotyczące jego opłacania, to znaczy terminy i sposób płatności, oraz informacja o ewentualnych dodatkowych płatnościach. Jeżeli czynsz będzie opłacany na konto bankowe, to umowa powinna zawierać jego numer.

5. Prawa przysługujące stronom umowy i ich obowiązki. Mogą się tu znaleźć różne zapisy które określają między innymi to, kto i w jaki sposób dokonuje niezbędnych napraw oraz która ze stron ponosi tego koszty.

6. Data i miejsce zawarcia umowy oraz podpisy stron.

Dodatkowe informacje, które mogą znaleźć się w umowie

Umowa powinna być sporządzona w dwóch jednobrzmiących kopiach, po jednej kopii dla każdej ze stron. Oprócz tego jest wiele rzeczy, których umowa najmu lokalu nie musi zawierać, ale ich obecność jest polecana. Nieścisłości w umowie mogą stać się w przyszłości przyczyną konfliktu między jej stronami, który nie zawsze będzie możliwy do rozwiązania na zasadzie dobrowolnego porozumienia i konieczny może okazać się dobry adwokat od spraw cywilnych. Precyzyjne ujęcie w umowie najmu wszelkich kwestii, które mogą być istotne pozwala na uniknięcie wszelkich nieporozumień.

Przede wszystkim powinna się znaleźć w umowie informacja o sposobie wykorzystywania lokalu na jaki umawiają się strony, oraz o ewentualnych zmianach, takich jak remont, czy przebudowa, które może wprowadzać najemca. Istotna jest również informacja o wysokości kaucji wpłacanej przez najemcę oraz o sposobie jej rozliczenia, kiedy okres najmu dobiega końca.

Co w przypadku zaistnienia konfliktu pomiędzy stronami umowy?

W przypadku, w którym dochodzi do konfliktu pomiędzy stronami umowy, najważniejsze są odpowiednie przepisy prawa, które stoją przed zapisami samej umowy. Ujmując tę rzecz najprościej – umowa nie może być niezgodna z prawem, a wszelkie zapisy umowy, które stoją w sprzeczności z zapisami Kodeksu Cywilnego uznaje się za nieważne. Jest jednak wiele kwestii, w przypadku których prawo w ogóle się nie wypowiada, a w przypadku których konflikt może zostać rozstrzygnięty tylko przez porozumienie pomiędzy stronami. Jeżeli jest ono niemożliwe, zawsze strony umowy mogą wnieść sprawę do sądu, który rozstrzyga sporne kwestie za nie.