Pozew o rozwód – co powinien zawierać? - Edyta Wojciechowska

Posted by | 11 czerwca, 2019 | Bez kategorii | No Comments
dziecko a rozwod

Rozwód jest wydarzeniem, które wiele osób uznaje za przykre doświadczenie. Pomimo to trzeba się do niego odpowiednio przygotować, ponieważ niesie ono ze sobą poważne skutki prawne. Każda osoba składająca pozew powinna zawrzeć w nim odpowiednie informacje. W przeciwnym razie może on zostać odrzucony przez sąd i uznany za niekompletny.

Do kogo kieruje się pozew?

Pozew rozwodowy rozpoczyna postępowanie rozwodowe. Sprawy cywilne tego typu rozstrzyga właściwy sąd. W związku z tym tworząc pozew, należy zawrzeć informacje, do jakiego sądu jest on kierowany. Sądem właściwym do przeprowadzenia sprawy rozwodowej będzie sąd okręgowy obejmujący swoją jurysdykcją miejsce zamieszkania małżeństwa w przypadku kiedy para nadal mieszka razem lub choć jedno z nich pozostaje w tym okręgu. Jeżeli małżeństwo nie mieszka już razem, wówczas sądem właściwym będzie sąd okręgowy odpowiedni do miejsca zamieszkania pozwanego.

Określenie stron

W pozwie rozwodowym powinny zostać określone dwie strony: Powód i Pozwany. Powód jest to osoba, która wnioskuje o rozwód. Natomiast Pozwany to współmałżonek Powoda, z którym ten chce się rozwieść. Pozew powinien zawierać wszystkie najważniejsze dane obu stron, czyli imiona, nazwiska, adresy. W przypadku kiedy Powód posiada numer PESEL Pozwanego, również warto go podać. Zabieg ten znacznie przyśpieszy całe postępowanie administracyjne związane z rozwodem.

O co wnioskuje się w pozwie?

Konieczną informacją, jaką należy zawrzeć w pozwie rozwodowym, jest właściwe żądanie, czyli chęć rozwodu. Konieczne jest określenie, z czyjej winy następuje rozwód lub że Powód wnioskuje o rozwód bez orzekania o winie. Są to aspekty, które mają ogromne znacznie, gdyż są negatywnymi przesłankami do rozwodu. Na późniejszych etapach procesu mogą mieć kluczowe znaczenie dla kwestii związanych z alimentami od małżonka, który jest winien rozwodowi.

Uzasadnienie wniosku

Wszytko, o co wnioskuje się w pozwie, powinno zostać uzasadnione. W przeciwnym razie ciężko zweryfikować prawdziwość tych słów. Pozew rozwodowy musi wiązać się ze stałym rozpadem pożycia. Należy uzasadnić, jak i dlaczego doszło do rozpadu pożycia. Jednak nie wystarczy sam opis, potrzebne są także wstępne dowody, jak zeznania świadków, przytoczenie dokumentów. W pozwie należy także opisać sytuację majątkową małżonków oraz koszty utrzymania dzieci, jeśli wnioskuje się o alimenty. Podobnie w pozwie rozwodowym mogą znaleźć się wszelkie wnioski dotyczące opieki nad dzieckiem, kontaktów z rodzicem itp. One w trakcie rozwodu też będą musiały zostać uregulowane.

Dodatkowe dokumenty

Do pozwu rozwodowego powinny zostać dołączone odpowiednie dokumenty. Pierwszym dokumentem, jaki trzeba dostarczyć, jest akt małżeństwa. Bardzo istotne są także akty urodzenia dzieci, jeśli małżeństwo posiada potomstwo. W celu uregulowania spraw finansowych i majątkowych do pozwu powinny zostać dołączone także zaświadczenia o wysokości zarobków małżonków. Dołącza się także odpisy pozwu. Warto pamiętać, że złożenie pozwu rozwodowego wiąże się z uiszczeniem opłaty, kora wynosi 600 zł.

Podsumowując, napisanie pozwu wymaga odpowiedniej wiedzy. W innym przypadku można zapomnieć o ujęciu i informacji, które mogą być kluczowe dla sądu podczas rozpatrywania danego wniosku. Należy przyłożyć się do przygotowania pozwu, gdyż informacje w nim zawarte mogą przyśpieszyć przeprowadzenie postępowania i orzeczenie rozwodu. Im bardziej szczegółowo zostanie napisany pozew, tym szybciej przebiegnie postępowanie. Można poradzić się prawnika jak napisać skuteczny pozew.