Październik 2018 - Kancelaria Adwokacka Edyta Wojciechowska

Kiedy można ubiegać się o alimenty od małżonka?

Posted by | Bez kategorii | No Comments

Według prawa alimenty nie są zarezerwowane wyłącznie dla dzieci, również współmałżonek może wnioskować o wypłatę comiesięcznych alimentów, jednakże nie w każdej sytuacji jest to możliwe. O sprawie dotyczącej alimentów przyznawanych na małżonka decydują przepisy prawa rodzinnego i opiekuńczego w sytuacji kiedy:

 • Małżonek w wyniku rozpadu małżeństwa żyje w niedostatku. Stan nie jest dokładnie przedstawiony, jednakże można wnioskować, że chodzi o najważniejsze potrzeby.
 • Małżonek nie ponosi wyłącznej winy za rozpad małżeństwa. Przykładowo mąż nie może ubiegać się o alimenty od żony, jeśli do rozwodu doszło z jego winy, co jest orzeczone uprawomocnionym wyrokiem. W sytuacji, kiedy wyrok został orzeczony z winy obu małżonków lub bez orzeczenia o winie, wówczas małżonek ma prawo o ubieganie się o alimenty od współmałżonka (o ile istnieją co do tego uzasadnione przesłanki).
 • Małżonek, który przez sąd nie został obciążony winą za rozpad małżeństwa, ale jego sytuacja materialna diametralnie uległa pogorszeniu wówczas istnieje możliwość ubiegania się o orzeczenie alimentów winnego małżonka na rzecz niewinnego. W tej sytuacji pogorszenie stanu materialnego nie musi być związane wyłącznie z niedostatkiem.

Ponadto warto wiedzieć, że zasądzone alimenty mogą wygasnąć w sytuacji, kiedy małżonek otrzymujący alimenty ponownie wstąpi w związek małżeński.

Żądanie alimentów o rozwód z orzekaniem o winie

Dla wielu małżonków toczący się rozwód jest obciążeniem psychicznym i fizycznym, szczególnie jeśli sytuacja jest nagła. Nierzadko małżonkowie godzą się na rozwód bez orzekania o winie, ponieważ liczą na szybsze załatwienie wszystkich formalności i zakończenie bolesnego rozdziału w życiu. W związku z powyższymi punktami warto jednak mieć na uwadze, że w sytuacji orzeczenia winy za rozwód jednego z małżonków druga strona może ubiegać się o roszczenia alimentacyjne w szerszym zakresie, stąd tak istotna jest decyzja o orzeczeniu o winie rozkładu pożycia małżeńskiego.

Jaki okres wypowiedzenia przy umowie prace?

Posted by | Bez kategorii | No Comments

Okres wypowiedzenia na podstawie umowy o prace jest zagwarantowany Kodeksem Pracy i dotyczy zarówno pracownika, jak i pracodawcy. Jego długość jest uzależniona od rodzaju zawartej umowy, stażu oraz ewentualnych informacji dodatkowych ustalanych indywidualnie. W artykule kilka istotnych kwestii z punktu widzenia prawnego, które często stanowią obawy dla jednej i drugiej strony.

Czym jest wypowiedzenie umowy?

Proces wypowiedzenia umowy to działanie zmierzające do rozwiązania umowy o pracę i obowiązuje w czasie umowy zawartej na dłużej niż 6 miesięcy. Zazwyczaj respektowaną formą wypowiedzenia jest sporządzenie dokumentu w formie pisemnej, jednakże finalnie strona powinna wybrać taki sposób poinformowania drugiej strony, by dokument dotarł do zainteresowanego, np. e-mailem, listem, faksem. Okres wypowiedzenia jest uzależniony od stażu pracy. Analogicznie im wyższy tym dłuższy czas wypowiedzenia. W praktyce różnice wahają się między 2 tygodniami do nawet 3 miesięcy.

Jak obliczyć czas wypowiedzenia?

Okres wypowiedzenia jest uwarunkowany zapisem oraz rodzajem zawartej umowy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 36 § 1 Kodeksu pracy) okres wypowiedzenia zawartej na czas określony i nieokreślony wynosi:

 • 2 tygodnie w sytuacji, kiedy pracownik jest zatrudniony krócej niż 6 miesięcy
 • 1 miesiąc w przypadku zatrudnienia co najmniej 6 miesięcy
 • 3 miesiące wówczas gdy zatrudnienie wynosi co najmniej 3 lata.

Podane wartości dotyczą łącznej sumy zatrudnienia. Wartości stażu pracy (okresu zatrudnienia) sumują się, oznacza to, że istotny jest również okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy oraz czas poświęcony na naukę.

 • zasadnicza lub inna równorzędna szkoła zawodowa – 3 lata
 • średnia szkoła zawodowa – 5 lat
 • średnia szkoła zawodowa dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat
 • średnia szkoła ogólnokształcąca – 4 lata
 • szkoła policealna – 6 lat
 • szkoła wyższa – 8 lat

Istotne są tylko okresy ukończonego etapu nauki, które nie sumują się. Przykładowo osoba po ukończeniu liceum i studiach wyższych ma 8 lat stażu, a nie 12, natomiast osoba pracująca i studiująca jednocześnie wylicza okres stażu na podstawie jednej wartości, która jest korzystniejsza z punktu wiedzenia długości.

Okres wypowiedzenia a umowa próbna

Okres wypowiedzenia możne również być określony w umowie na okres próbny. Zazwyczaj wynosi od 3 dni roboczych do 2 tygodni, a jego długość jest uzależniona od długości umowy na okres próbny. W przypadku umowy na zastępstwo okres wypowiedzenia jest stały – 3 dni.

Jakie prawa ma pracownik w czasie okresu wypowiedzenia?

Okres wypowiedzenia nie zmienia praw i obowiązków pracownika. Podobnie jak podczas stosunku pracy (czyli w czasie obowiązującej umowy) pracownik ma prawo do zachowania czasu pracy, przerw, urlopów, zwolnień lekarskich. W sytuacji kiedy pracownik odmawia któregoś z powyższych aspektów pracownik ma prawo powołać się na kodeks pracy lub skierować sprawę do sądu. Jak również w wówczas, gdy mamy podejrzenia złamania prawa, warto skonsultować się z profesjonalistami. Pomoc prawna w kancelarii pozwoli rozwiać wszelkie wątpliwości.